dr n. ekon. Tomasz Pilewicz

Szkoła Główna Handlowa

Adiunkt w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH. Wieloletni pracowni na stanowisku Principal Consultant Phillips. W pracy akademickiej i zawodowej zajmuje się inteligentnymi specjalizacjami, przedsiębiorczością międzynarodową i wysoce efektywnymi zespołami zadaniowymi. Absolwent SGH, Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Politechniki Wiedeńskiej. Kierownik i wykonawca działań naukowych finansowanych NCN, UEW-SGH i SGH. Członek European Academy of Management oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. 

dr hab. Katarzyna Rolle

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Biolog molekularny specjalizujący się w badaniach rozwoju i progresji nowotworów, zwłaszcza glejaka, w tym - identyfikacji cząsteczek RNA o potencjale diagnostycznym, prognostycznym i terapeutycznym oraz wykorzystanie kwasów nukleinowych w terapiach. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych(IF >100, >1000 cytowań wg. Google Scholar), Stypendystka EMBO, FEBS, Max Planck Society. Kierowniczka 4 projektów badawczych NCN oraz lider grantu współfinansowanego ze środków UE. Współautorka 3 patentów amerykańskich i 1 europejskiego. Współtwórczyni pierwszego polskiego testu diagnostycznego na Covid-19, wyróżniona nagrodą zbiorową MEiN za działalność wdrożeniową oraz odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za szczególny wkład w walkę z epidemią SARS-CoV-2.

dr Lucyna Budźko

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Doktor nauk chemicznych, specjalizacja biochemia, adiunkt w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Ekspert zewnętrzny Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Posiada doświadczenie zarówno w ocenie jak i realizacji innowacyjnych projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Ekspert w zakresie: pozyskiwania funduszy na badania i innowacje, komercjalizacji badań naukowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektami B+R. Od ponad 5 lat doradza firmom w powyższym zakresie. Autorka publikacji naukowych i patentu z zakresu biologii molekularnej i biochemii. Jako naukowiec prowadzi badania nad rodziną białek wprowadzających mutacje do ludzkiego genomu i transkryptomu.

mgr Maciej Świstoń

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, eCommerce Team, Caspar Asset Management SA

Uhonorowany medalem absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WNPID. Naukowo związany z kulturą popularną, nowymi mediami, technologią i serialami paradokumentalnymi. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zawodowo związany z marketingiem, filmem, fotografią i branżą finansową oraz IT.

mgr Krzysztof Kornas

High Culture sp. z o.o.

Specjalista w zakresie komunikacji naukowo-technicznej, publicysta popularnonaukowy, kurator wydarzeń naukowo-artystycznych, analityk trendów. Na co dzień bada zależności między zmianami społeczno-kulturowymi a nauką, techniką, designem i sztuką. Z wykształcenia kulturoznawca kognitywista (UJ) i absolwent studiów podyplomowych Trendwatching & Future Studies (AGH). Organizował spotkania warszawskiej społeczności Quantified Self. Tłumaczył: książki popularnonaukowe, artykuły i rozmaite materiały audiowizualne dla studiów i festiwali filmowych. Pracował w agencjach reklamowych i firmach technologicznych. Pisał teksty popularnonaukowe dla tygodnika “Wprost” i magazynu “Focus”. Stały współpracownik miesięcznika “Znak”. Kurator IX, X i XI edycji Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wykładał w School of Ideas Uniwersytetu SWPS.

r. pr. dr hab. Piotr Rączka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK w Toruniu, radca prawny, w latach 1999-2010 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

r.pr. dr hab. Krzysztof Koźmiński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego / Kancelaria Jabłoński Koźmiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, a także Kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz Kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert instytucji publicznych (m.in. członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Rady COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów) oraz organizacji pozarządowych, pełnił też obowiązki członka rad nadzorczych spółek oraz sporządzał opinie prawne i projekty aktów normatywnych na zlecenie polskich i zagranicznych organów władzy publicznej. Autor ok. stu publikacji naukowych lub popularno-naukowych, w tym książek na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, instytucji bankowych kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu walut obcych oraz teorii i praktyki legislacji. Prelegent na licznych zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Republice Południowej Afryki, Anglii, Portugalii, Chorwacji i na Ukrainie). Pełnił liczne funkcje w szkolnictwie wyższym oraz nauce m.in. eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, eksperta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, recenzenta w konkursach grantowych, członka wielu organów i zespołów na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne, stałej komisji doktorskiej, Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów, rady dydaktycznej, zespołów ds. parametryzacji lub ewaluacji, pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych, kierownika studiów podyplomowych).

dr hab. Maciej Serowaniec

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK –prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu ds. Współpracy z Zagranicą, autor ponad 130 publikacji z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Visiting Professor na LUISS “Guido Carli” w Rzymie. Kierownik grantu pt. „Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej” (grant NCN nr 2018/02/X/HS5/00047). W charakterze wykonawcy bierze także udział w realizacji międzynarodowych grantów badawczych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (“Responding to Emerging Dissensus: Supranational Instruments & Norms of European Liberal Democracy - Horizon Europe oraz ”Better Knowledge for Better Solutions” - program Hercule III). Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2018-2020. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz ICON Society.

dr hab. r.pr. Michał Leciak

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej zatrudniony m.in. w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu. Ukończył aplikację sędziowską, od 2008 r. radca prawny. Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów UMK w Toruniu, Członek Panelu Dyscyplinarnego przy Polskiej Agencji Antydopingowej, ekspert Rady Europy w ramach programu Keep crime out of sport, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Autor i współautor ok. 160 publikacji naukowych.

dr Anna Maria Kola

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prodziekan ds. organizacji kształcenia na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Przewodnicząca Zespołu Roboczego odpowiadająca za jakość kształcenia studentów i doktorantów w programie IDUB – Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza; Zastępczyni Przewodniczącego Zespołu Koordynującego IDUB; członkini zespołu wdrażającego Strategię UMK w obszarze kształcenia; członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespołach: nauk społecznych i ds. kształcenia nauczycieli (w kadencji 2016-2019 i 2020-2023), członkini ministerialnego zespołu ds. mikropoświadczeń; członkini grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. microcredentials.

dr inż. Cezary Odrzygóźdź

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Naukowiec pasjonujący się zagadnieniem regeneracji komórek i transportu międzykomórkowego. Doktor inżynier reprezentujący Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Prezes Fundacji Scientia Thorunensia. Współzałożyciel portalu eDoktorant.pl, autor podcastu Faceci w Kitlach, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Szkoleniowiec, organizator konferencji naukowych, mający duże doświadczenie w aplikowaniu i realizacji grantów edukacyjnych. Prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji miękkich takich jak wystąpienia publiczne, storytelling czy personal branding.Ponadto z uwagi na swoje doświadczenie naukowe i społeczne dla platformy przygotuje także szkolenia z zarządzania projektami grantowymi, zarządzania zespołem czy networkingu.

dr Patryk Tomaszewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktor nauk humanistycznych, absolwent studiów podyplomowych EMBA. Pracuje na UMK. Autor ponad 100 publikacji naukowych wydanych w Polsce i poza krajem, w tym indeksowanych w bazie Scopus. Redaktor czasopisma "Historia i Polityka". Ostatni współautor książek "Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa", Toruń 2020 oraz "Między upodmiotowieniem a upolitycznieniem. Polski samorząd terytorialny w realiach (kryzysu) demokracji liberalnej po 1989 roku", Włocławek 2022. Zasiadał w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a obecnie członek Komitetu Ewaluacji Naukowej.

r. pr. Wojciech Kiełbasiński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ekspert z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia w szczególności z obszaru procedur awansowych, spraw doktoranckich, spraw studenckich, systemu świadczeń dla studentów. Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał tytuł radcy prawnego. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in.: członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. Interesuje się prawem sportowym. Ukończył FIFA/CIES Programme in Sports Management.

r. pr. dr Jakub Kosowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalizuje się m.in. w prawie o szkolnictwie wyższych ze szczególnym uwzględnieniem sprawy studenckich i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Autor ponad 100 publikacji naukowych w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym, postępowania karnego i dyscyplinarnego, prawa organizacji non-profit. Posiada bogate doświadczenie praktyczne z uwagi na wieloletnią działalność w samorządzie studenckim (w tym jako Przewodniczący Parlamentu Studentów UMCS w Lublinie oraz Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS w Lublinie) oraz pełniąc funkcje w organach uczelni. Specjalista w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Pełnił funkcje w organach dyscyplinarnych. Obecnie jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Współautor najnowszego komentarza do Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

apl. radc. Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2023, Przewodnicząca Biura Prawnego KRD od 2022 r., zastępca Rzecznika Praw Doktoranta KRD od IX 2021 r. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dyscyplinie nauk prawnych. Realizuje badania z zakresu prawa własności przemysłowej, procedury administracyjnej oraz teorii i filozofii prawa. W pracy doktorskiej skupia się na tematyce znaków towarowych. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadzi szkolenia w szczególności z zakresu procedur awansu naukowego oraz kształcenia i praw doktorantów. Angażuje się w działania na rzecz społeczności akademickiej, pełniąc funkcje m.in. w organach samorządu doktorantów UMCS od 2019 r., członka senatu i komisji senackich UMCS, członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS, jak również członka komisji rekrutacyjnych i stypendialnych.

mgr inż. Jakub Szczepkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej oraz ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a także podyplomowych studiów z zarządzania projektami na SGH w Warszawie. Obecnie doktorant IV roku studiów doktoranckich w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Uczestnik Diploma in Professional Marketing. Certyfikowany specjalistów ds. marketingu cyfrowego - DIMAQ Professional. Wieloletni i doświadczony działacz samorządowy (m. in. Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, Senator PG, członek Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej). Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2019-2023. Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2021, pełnomocnik ds. zarządzania projektami w kadencji 2022 oraz członek Zarządy w kadencji 2023. Ekspert z grona pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Product Manager w Instal-Projekt. Właściciel marki dr MARKETER, Współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w Toruniu.