Oferta

Dla kogo?

 • Kadry zarządzającej Uczelnią.
 • Kadry naukowej i dydaktycznej Uczelni.
 • Pracowników administracyjnych Uczelni.
 • Studentów zaangażowanych w działalność samorządów studenckich i kół naukowych.
 • Studentów zainteresowanych rozwojem w szkolnictwie wyższym.

Co nas wyróżnia?

Zagadnienia

 • postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,
 • ocena jakości kształcenia w szkołach doktorskich,
 • system świadczeń dla studentów,
 • postępowanie administracyjne w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów,
 • ocena śródokresowa i indywidualny plan badawczy,
 • wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji rekrutacji na studia,
 • personal branding,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zespołem,
 • wystąpienia publiczne i storytelling,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna w szkolnictwie wyższym,
 • konsekwencje prawne plagiatu,
 • prawo własności intelektualnej,
 • proces umiędzynarodowienia badań naukowych,
 • wymiana akademicka, stypendia krajowe i zagraniczne dla studentów i doktorantów,
 • funkcjonowanie i finansowanie organizacji studenckich,
 • jawność i transparentność w funkcjonowaniu uczelni,
 • jakość kształcenia,
 • praktyki zawodowe,
 • pozyskiwanie grantów naukowych,
 • nowoczesne formy publikowania w czasopismach naukowych,
 • komercjalizacja badań naukowych,
 • ewaluacja jakości działalności naukowej,
 • akademickie prawo zatrudnienia.

Jak uczymy?

Kursy e-learningowe na dedykowanej platformie
Q&A
Szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej
Szkolenia prowadzone w formie online
Konferencje szkoleniowe
Indywidualne konsultacje online

Zaufali nam