Wprowadzenie do ewaluacji kształcenia w szkołach doktorskich

icon-clock

Czas trwania

5 godzin
price

Cena kursu

499 zł
computer-icon

Forma

online

O kursie

W uzasadnieniu do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej zaznaczono, że ewaluacja jest jednym z kluczowych elementów nowego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Ma ona służyć przede wszystkim ocenie warunków do rozwoju naukowego lub artystycznego, jakie zostały stworzone doktorantom w szkołach doktorskich oraz sposobów weryfikacji nabywanych przez doktorantów wiedzy i umiejętności, a także kształtowanych kompetencji społecznych. Ponadto ma dostarczać podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie informacji zwrotnej dotyczącej funkcjonowania tych szkół, a także upowszechnieniu tych informacji w przestrzeni publicznej oraz dopuszczać do prowadzenia szkół doktorskich wyłącznie te podmioty, które gwarantują odpowiednie warunki rozwoju naukowego lub artystycznego.

Prowadzący

R. pr. Wojciech Kiełbasiński

Ekspert z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia w szczególności z obszaru procedur awansowych, spraw doktoranckich, spraw studenckich, systemu świadczeń dla studentów. Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał tytuł radcy prawnego. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in.: członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. Interesuje się prawem sportowym. Ukończył FIFA/CIES Programme in Sports Management.

Zagadnienia

Dostrzegając istotę poruszanego tematu, jego kluczowe znaczenie w procesie zapewniania doktorantom wysokiej jakości kształcenia oraz w trosce o właściwe przygotowanie się przez Państwa do pierwszej ewaluacji przygotowaliśmy kursu z tego zakresu. Poruszono w nim następujące zagadnienia:

 • ewaluacja jakości kształcenia w szkołach doktorskich – przepisy ogólne,
 • kryteria uwzględniane przy ewaluacji,
 • adekwatność programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz ich realizacja,
 • sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 • kwalifikacje nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej,
 • jakość procesu rekrutacji,
 • jakość opieki naukowej lub artystycznej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej,
 • rzetelność przeprowadzania oceny śródokresowej,
 • umiędzynarodowienie,
 • skuteczność kształcenia doktorantów,
 • sposób przeprowadzania ewaluacji i wytyczne do przygotowywania raportu samooceny.